Παπάζογλου Κωστής

Προφορική Ανακοίνωση

Abstract
Topics
 • Μουσικές εμπειρίες στο σχολείο, στο ωδείο και στην κοινότητα
 • Πλουραλισμός και ιεραρχίες αξιών στη μουσική εκπαίδευση
 • Σύνδεση της μουσικής εκπαίδευσης με την καθημερινή ζωή
 • Μουσικές εμπειρίες, δια βίου μουσική μάθηση και ευζωία
 • Νέοι γραμματισμοί (ψηφιακός, πολυτροπικός, ηλεκτρονική πληροφορία)
 • Εκπαιδευτικές πολιτικές για τη μουσική εκπαίδευση (διαχρονικά και συγχρονικά)
 • Νέες μουσικές-τεχνολογικές εμπειρίες
 • Ψηφιακές μουσικές κοινότητες και εικονικά σύνολα
 • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
 • Η μουσική διδασκαλία-μάθηση σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα
 • Πολυτροπικές δράσεις στη μουσική εκπαίδευση
Keywords
Language Ελληνική
Author(s) CV