Μαρία Μπιλικά

Εργαστήριο

Abstract
Topics
  • Μουσικές εμπειρίες στο σχολείο, στο ωδείο και στην κοινότητα
  • Σύνδεση της μουσικής εκπαίδευσης με την καθημερινή ζωή
  • Μουσική εκπαίδευση και κυρίαρχη κουλτούρα
  • Μουσικές εμπειρίες, δια βίου μουσική μάθηση και ευζωία
  • Νέοι γραμματισμοί (ψηφιακός, πολυτροπικός, ηλεκτρονική πληροφορία)
  • Εκπαιδευτικές πολιτικές για τη μουσική εκπαίδευση (διαχρονικά και συγχρονικά)
  • Παιδαγωγική της δημοφιλούς μουσικής
  • Νέες μουσικές-τεχνολογικές εμπειρίες
  • Ψηφιακές μουσικές κοινότητες και εικονικά σύνολα
  • Η μουσική διδασκαλία-μάθηση σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα
Keywords
Language Ελληνική
Author(s) CV