Κεντρική ομιλία: Thomas Regelski - Here we are again

Type Κεντρική Ομιλία (Keynote)
Start 1 year ago ( Saturday, 16 April 2022, 12:15 )
Duration 01:00:00
Chair Ελένη Λαπιδάκη
Code ΚΟ2
room Αίθουσα Β
Thomas A. Regelski

Here we are again

The praxis of music has been with us since the beginning of mankind. Since then countless thinkers have speculated on its value and essence, and music philosophers have included their theories about it in their Grand Philosophies. Though Aristotle's empiricism eventually led to science, early music philosophies consistently advanced certain core premises of orthodox aesthetics that were largely... Read More

praxis, praxical theory, aesthetics, philosophy, phenomenological sociology, neopragmatism