Θεωρητικά μοντέλα για τη διδασκαλία μουσικών του κόσμου, στη γενική σχολική τάξη.

Georgia Mavrea

Προφορική Ανακοίνωση

Συνεδρία Κοινωνικές-πολιτισμικές αξίες στη μουσική αγωγή και εκπαίδευση ( Saturday, 16-Apr-22 09:00:00 EEST )
Περίληψη

Σήμερα, η συζήτηση στα πλαίσια της σχολικής «διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης» μπορεί να αφορά ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων (Θεοδωρίδης, 2019). Συχνά, πραγματεύονται ζητήματα όπως η διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτικών, οι διαφορετικοί τρόποι διαχείρισης της μαθητικής ανομοιογένειας, τα οφέλη της διαπολιτισμικής μουσικής εκπαίδευσης και άλλα επιμέρους ζητήματα (Θεοδωρίδης, 2019),(Miralis, 2006). Ανάμεσα στα ζητήματα που συναντώνται είναι και ζητήματα για τους τρόπους διδασκαλίας των μουσικών του κόσμου. Η ανακοίνωση αφορά εκπαιδευτικούς μουσικής, για τους τρόπους διδασκαλίας μουσικών του κόσμου στα γενικά σχολεία.

Ο σκοπός της εισήγησης είναι να παρουσιάσει μοντέλα και να τα συνδέσει με την ελληνική σχολική πραγματικότητα σήμερα. Ο στόχος είναι να παρουσιαστούν καθιερωμένα θεωρητικά μοντέλα της διαπολιτισμικής σχολικής μουσικής εκπαίδευσης αλλά και να συνδεθούν με την ελληνική σχολική πραγματικότητα, έτσι όπως εκφράζονται μέσα από την προσωπική ματιά και αντίληψη έμπειρων εκπαιδευτικών μουσικής στην Ελλάδα. Οι παρουσιαζόμενες προσωπικές απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν προκύψει στα πλαίσια ποιοτικής έρευνας και των προκαταρκτικών της αποτελεσμάτων. Από την έρευνα αυτή, μόνο προκαταρκτικά αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν, κατ’ αρχάς, μοντέλα που πηγάζουν από την παιδαγωγική μέθοδο «World Music Pedagogy» (Roberts & Beegle, 2018). Δεύτερον, θα παρουσιαστούν μοντέλα από το οργανωμένο θεωρητικό πλαίσιο με τίτλο Twelve Continuum Transmission Framework, με καταβολές από την εθνομουσικολογία (Schippers, 2010). 

Τα μοντέλα αυτά αφορούν στη διαχείριση της μουσικής ποικιλομορφίας των μουσικών του κόσμου, μέσα στη σχολική τάξη. Πρόκειται για μοντέλα που οργανώνουν με συστηματικό τρόπο στοιχεία που προήλθαν από ένα πλήθος προηγούμενων δημοσιεύσεων και ταυτοχρόνως δημιουργήθηκαν μέσα από πρακτική εμπειρία πολλών ετών. Φαίνεται πως γίνεται για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο η αναφορά τους, αλλά και η συσχέτισή τους με την ελληνική σχολική πραγματικότητα, μέσα από μία έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας. Μπορούν να υποστηρίξουν, να καθοδηγήσουν και να προσφέρουν πρακτικές λύσεις και διεξόδους στον εκπαιδευτικό μουσικής. Mέσα από την παρουσίαση αυτών των καθιερωμένων θεωρητικών μοντέλων, καλείται ο εκπαιδευτικός να αναρωτηθεί πάνω στις δικές του επιλογές, στάσεις και αξίες, και να κάνει πιο συνειδητές και ενημερωμένες επιλογές, για τη διαχείριση της μουσικής ποικιλομορφίας και του πλουραλισμού. Ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να διαμορφώσει σαφέστερα κριτήρια ή να αναρωτηθεί για  τις επιλογές του. 

Θεματικοί Άξονες
  • Ζητήματα αναπαραστάσεων και ιδεολογιών στη μουσική εκπαίδευση (φυλή, φύλο, γλώσσα, τάξη, κουλτούρα κ.ά.)
Λέξεις-κλειδιά σχολική μουσική εκπαίδευση, διαπολιτισμική μουσική εκπαίδευση, θεωρητικά μοντέλα
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Η Γεωργία Μαυρέα είναι καθηγήτρια-παιδαγωγός μουσικής. Δραστηριοποιείται στoυς νομούς Μεσσηνίας, Αττικής, Ηρακλείου και στο εξωτερικό. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε με πληθυσμούς κοινωνικά και πολιτισμικά ποικίλους, με ομάδες διαφορετικών ηλικιών, για μουσικούς και άλλους στόχους, σε πλαίσια τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Εγγράφηκε σε ΠΜΣ στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ε.Κ.Π.Α. Ακόμα, εγγράφηκε σε Διατμηματικό ΠΜΣ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμες επιμορφώσεις για τη μουσική εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος της Ε.Ε.Μ.Ε. κι εθνική συντονίστρια στην Ελλάδα για την European Association for Music in Schools.