Σχεδιασμός ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της ΕξΑΕ

Σταυρουλάκη Αναστασία

Αναρτημένη Ανακοίνωση

Συνεδρία Παρουσιάσεις Πόστερ ( Sunday, 17-Apr-22 11:30:00 EEST )
Περίληψη

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την επιμόρφωση εκπαιδευτικών μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη μέθοδο της ΕξΑΕ, στον τομέα της Ενεργητικής Μουσικής Ακρόασης και συγκεκριμένα μέσα από το μουσικό έργο “Το Καρναβάλι των Ζώων” του Camille Saint-Saens. Το διαδικτυακό αυτό επιμορφωτικό σεμινάριο συνδυάζει σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, δημιουργήθηκε δηλαδή ένα «Μικτό - Συνδυαστικό περιβάλλον μάθησης» (blended learning). Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ασύγχρονη εκπαίδευση) δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της Πολυμεσικής Μάθησης (Mayer, 2002), ενώ συνδυάστηκε με μία Τηλεδιάσκεψη (σύγχρονη εκπαίδευση).

     Η παιδαγωγική προσέγγιση της επιμόρφωσης έγινε με βάση τρεις παραδοχές: α) την εκπαίδευση ενηλίκων, β) την κριτική σκέψη και την πρακτική εφαρμογή της αποκτηθείσας γνώσης και γ) τη σχέση τεχνολογίας και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια του επιμορφωτικού σεμιναρίου ήταν 6 διδακτικές ώρες εκ των οποίων οι 5 αφορούσαν την αυτόνομη μελέτη κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού, όπου περιέχονταν δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, συμμετοχή σε φόρουμ και την εκπόνηση μιας τελικής εργασίας - ενός σχεδίου μαθήματος. Η μία ώρα αφορούσε την Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού.

    Η έρευνα επικεντρώθηκε τόσο στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού όσο και στην πραγματοποίηση της Τηλεδιάσκεψης. Ως μεθοδολογικό εργαλείο για την πραγματοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας ορίστηκε η συμπλήρωση από τους συμμετέχοντες ενός ερωτηματολογίου, το οποίο περιείχε ερωτήματα κλειστού και ανοικτού τύπου. Με την επιλογή των δύο τύπων ερωτήσεων (κλειστού και ανοικτού τύπου), αφενός εξετάζεται η ύπαρξη συγκεκριμένων παραγόντων του εκπαιδευτικού υλικού στη διαμόρφωση των απόψεων των εκπαιδευτικών μουσικής μέσω της ποσοτικοποίησης και αφετέρου παρέχεται η δυνατότητα να διατυπώσουν προσωπικές απόψεις, χωρίς οποιαδήποτε καθοδήγηση, για την ποιότητά του και τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης.

     Η δειγματοληψία για τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν τυχαία και έγινε σε πανελλαδικό επίπεδο. Στην παρούσα έρευνα συμπληρώθηκαν 42 ερωτηματολόγια από τους 52 συνολικά συμμετέχοντες του σεμιναρίου. Για τη μέτρηση των δεδομένων της ερευνητικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου δομημένες με βάση την κλίμακα Likert, όπου οι απαντήσεις διαβαθμίζονταν από το «Διαφωνώ Απόλυτα» έως το «Συμφωνώ Απόλυτα» (βαθμολογική κλίμακα από το 1 έως το 5). Στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι ερωτώμενοι έδωσαν απαντήσεις, των οποίων το εύρος εξαρτήθηκε από τη φύση των ερωτήσεων και δεν ήταν προκαθορισμένες.

     Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων, που έχουν προέλθει από τις κλειστές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε με βάση το στατιστικό πρόγραμμα ΄΄SPSS΄΄ για ΄΄Windows΄΄, ενώ για τα ποιοτικά δεδομένα, που προέκυψαν από τις ανοικτές ερωτήσεις, χρησιμοποιήθηκε ειδικό λογισμικό, το Atlas.ti έκδοση 7.5.7.

      Οι συμμετέχοντες αποτίμησαν θετικά τόσο το Εκπαιδευτικό Υλικό, όσο και την πορεία της Τηλεδιάσκεψης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια πάνω στη μουσική εκπαίδευση μπορούν να είναι συμβατά με την εξ αποστάσεως μεθοδολογία, σε συνδυασμό με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους. (Kos & Goodrich, 2012; Sherbon & Kish, 2005)

Η εν λόγω προσπάθεια φιλοδοξεί να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό, την αρτιότερη οργάνωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων της ΕξΑΕ στην επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Μουσικής.

Θεματικοί Άξονες
  • Νέες μουσικές-τεχνολογικές εμπειρίες
  • Ψηφιακές μουσικές κοινότητες και εικονικά σύνολα
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Λέξεις-κλειδιά Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μουσικής, Διαδικτυακό Σεμινάριο, Ενεργητική Μουσική Ακρόαση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αποτίμηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού
Γλώσσα Ελληνική
Βιογραφικό σημείωμα εισηγητή/ών

Η Αναστασία Σταυρουλάκη γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης. Υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου ως εκπαιδευτικός Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίων Ανώτερων Θεωρητικών, Τρομπέτας και Βυζαντινής Μουσικής. Το 2020 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πρόγραμμα: "Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (e-learning). Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του Περιοδικού "Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα" και μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση. Το 2015 δημιούργησε το ιστολόγιο «Παίζω με Μουσική!» (paizomemousiki.blogspot.com). Έχει παρακολουθήσει και συμμετέχει ως επιμορφώτρια σε σεμινάρια μουσικοπαιδαγωγικού ενδιαφέροντος (δια ζώσης και εξ αποστάσεως). Έχει επίσης παρακολουθήσει και λάβει μέρος με εισηγήσεις της (ατομικές και ομαδικές) σε συνέδρια και ημερίδες. Η επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στους τομείς της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.